Amsterdamse Lerarenagenda

nieuws 1

Zet de Amsterdamse Scholen- en/of Lerarenbeurs in voor de expertise van Stichting Taalvorming 

Amsterdamse Scholenbeurs

Bij de Gemeente Amsterdam kunnen scholen een beurs aanvragen voor professionalisering van hun team. Stichting Taalvorming ondersteunt scholen op het grensvlak van taalonderwijs, sociale vaardigheden en cultuureducatie. De scholenbeurs kan voor onze expertise worden ingezet, zowel in het PO als in het VO.

In overleg maken we een plan op maat, aansluitend op het 4-jarenplan van de school. Dat kan op de volgende aandachtspunten (of een combinatie daarvan):

Door Stichting Taalvorming zijn we geholpen met het uitzetten van een lijn: welke dingen willen wij de kinderen aanbieden op het gebied van stellen, gekoppeld aan tekenen en de thema’s op school. Wij kunnen dat nu een heel lange tijd doen,  jaren.

Swaan Rutten, schooldirecteur

Neem voor een afspraak contact op met Hieke van Til of Mirjam Zaat (info@taalvorming.nl)

 

 

nieuw 3

Amsterdamse Lerarenbeurs
Ook individuele docenten kunnen geld aanvragen voor professionalisering. Stichting Taalvorming biedt hiervoor een combinatie van cursus/training, voorbeeldlessen in de eigen groep en coaching.
U leert met deze begeleiding:
• Taalrondes toepassen in uw eigen groep, geïntegreerd in het taalcurriculum
• Theoretische kennis gebruiken voor uw praktijk
• Met meer plezier en met resultaat taalonderwijs geven, dat aansluit op een methode, maar ook los daarvan een leerlijn levert

Het traject houdt het volgende in (verspreid over het schooljaar):
– 2 studiedagen
– 4 cursusmiddagen
– 2 voorbeeldlessen in de eigen groep door een consulent Taalvorming
– 4 coachingsbezoeken in de eigen groep door een consulent Taalvorming
– Terugkombijeenkomst
Dit professionaliseringstraject kost €1.960.

Het traject kan individueel gevolgd worden, maar een traject voor twee of drie leerkrachten van een school laat taalrondes meer in de praktijk landen.

Ik ben me meer bewust van woordenschatonderwijs en ik merk dat je kinderen veel verder kunt helpen door veel met hen te praten. Ik zie nu overal taalrondes.

Maaike Ent, leerkracht

Neem voor een afspraak contact op met Hieke van Til of Mirjam Zaat (info@taalvorming.nl)

Een taallijn voor vernieuwingsscholen

TaallijnVeel scholen uit het vernieuwingsonderwijs vragen zich af of ze niet toch een taalmethode moeten aanschaffen. Of hebben er (al dan niet gedwongen door bestuur of inspectie) al een aangeschaft. Maar hoe bewaar je de eigen ontwikkelde werkwijze? En zit daar eigenlijk wel een goede lijn in? Is een eventueel aangeschafte methode te combineren met de eigen werkwijze?

Wij helpen bij het in kaart brengen van wat er op taalgebied gebeurt op school, het systematiseren hiervan en kijken wat er ontbreekt volgens leerkrachten zelf. Uitgangspunt is daarbij steeds: leerkrachten zijn experts, hebben ideeën en ervaringen, wij helpen systematiseren en zwakke plekken versterken.

Wat levert het op?

 • Een taallijn voor de school, die praktisch uitvoerbaar is
 • Betrokkenheid van alle leerkrachten bij het vaststellen van een taallijn
 • Grote inhoudelijke deskundigheid bij het hele team op taalgebied
 • Praktische vaardigheden bij de teamleden, waardoor ze de taallijn goed kunnen uitvoeren

Bekijk meer

Begrijpend lezen, luisteren en schrijven

begrijpend lezenStichting Taalvorming en het Expertisecentrum Nederlands bieden een traject aan voor scholen die hun leerlingen willen enthousiasmeren voor begrijpend lezen en teksten schrijven. Strategieën voor begrijpend lezen inzetten bij het vertellen en bij het bespreken van de eigen teksten. Van begrijpend lezen en luisteren komt begrijpend schrijven, en andersom. In dit traject traint u didactische aanpakken en werkvormen die u direct in kunt zetten in uw eigen onderwijspraktijk. De in de praktijk ontwikkelde schrijfaanpak van Stichting Taalvorming en de vernieuwende BLIKSEM-aanpak die het Expertisecentrum Nederlands samen met het HCO in Den Haag ontwikkelde, vormen de basis van dit aanbod. Het traject bestaat uit studiedagen, coaching in de groepen en intervisie.

Bekijk meer

 

Basiscursus taalronde voor leerkrachten

Basiscursus

Centraal in deze scholing voor leerkrachten staan een aantal bijeenkomsten van 2 uur, die praktisch van aard zijn: de deelnemers doen zelf de basiswerkvormen van taalvorming, reflecteren daarop en maken van daaruit de overstap naar de praktijk.

Aan het eind van elke cursusbijeenkomst nemen de deelnemers concrete lesideeën mee die ze in hun klas kunnen uitvoeren. We stemmen het programma zoveel mogelijk af op vragen en problemen waar de leerkrachten tegenaan lopen in hun groep.

In de cursus voor leerkrachten van groep 1 t/m 3 (3 bijeenkomsten) ligt de nadruk op mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, tekenen en bijschrijven.

In de cursus voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 (4 bijeenkomsten) komt daar het schrijven bij. De cursussen zijn zowel geschikt voor leerkrachten van scholen, die al met taalvorming werken als van scholen, die willen kennismaken met taalvorming.

Bekijk meer

Taal met handen en voeten: spelen met taal

HR20071003-114De cursus ‘Taal met handen en voeten’ is voor leerkrachten en intern begeleiders die willen leren hoe je spelwerkvormen kunt inzetten binnen taalonderwijs. In de klas kan met spelwerkvormen effectief en met plezier gewerkt worden aan mondelinge taalvaardigheid. Gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid zijn de basis van onze dramalessen. Alle kinderen kunnen, ieder op hun eigen niveau, hun mogelijkheden ontwikkelen en verbeteren en iedereen doet mee en is betrokken. Door de speloefeningen en eenvoudige toneelstukjes ervaren kinderen wat de invloed van taal kan zijn en worden ze zich bewust van de zeggingskracht van taal.

Dit begeleidingstraject is een aanvulling op verschillende taalmethodes en methodes voor begrijpend lezen.

Wat levert het op?

Kinderen werken spelenderwijs en met energie aan:

 • woordenschatontwikkeling
 • leren door te bewegen, in woord en gebaar communiceren
 • samen spelen en samen werken

Deelnemers van de cursus:

 • oefenen zich in werkvormen die kinderen op een speelse manier uitdagen zich verbaal te uiten
 • leren welke spelwerkvormen op welk moment goed in te zetten zijn en hoe deze te begeleiden

Cultuureducatie in het hart van het onderwijs

cultuureducatieWaar kan het leren van kinderen verdiept en verbreed worden door de inzet van cultuureducatie? En niet alleen het leren van taal, maar ook van rekenen en vakken uit de wereldoriëntatie? Door de inzet van cultuureducatie verhogen we de betrokkenheid van de leerlingen, zorgen we voor betekenisvolle contexten, creëren rijke leeromgevingen, hebben aandacht voor de culturele overeenkomsten en verschillen, stimuleren de strategieën voor denken en gebruiken de eigen ervaringen en waarnemingen van kinderen. Het nodigt leerkrachten uit het onderwijs in samenhang aan te bieden. Het rapport Cultuur in de spiegel in de praktijk (SLO 2014) is een inspiratiebron.

In dit traject werken we met co-teaching, een manier van werken waarbij leerkrachten in kleine teams van en met elkaar leren op basis van hun eigen leervragen. Het is een heel concrete manier om bredere invulling te geven aan het kunstprofiel van een school.

In het kader van de Amsterdamse scholen- en lerarenbeurs maken we samen met de school een programma voor twee tot vier jaar, waarin individuele ontwikkeling van leerkrachten samengaat met schoolontwikkeling.

Wat levert het op?

 • Cultuuronderwijs wordt verbonden aan en in samenhang gegeven met het schoolcurriculum en kan in alle vakken een plaats krijgen.
 • Leraren verwerven inzichten en vaardigheden op het gebied van cultuuronderwijs die activiteitoverstijgend zijn, zodat zij deze gemakkelijk kunnen inzetten en/of toepassen in de breedte van hun onderwijs.
 • Door de deskundigheid van de leraren ontwikkelen kinderen hun culturele bewustzijn op een voor hen samenhangende manier: zij leren zich te uiten op verschillende manieren en hun ervaringen en gedachten te delen. Zij leren te reflecteren, op cultuur in het algemeen, de eigen cultuur en cultuur van anderen.
 • Leraren maken expliciet gebruik van de eigen ervaringen van de kinderen en leren de kinderen respectvol om te gaan met culturele diversiteit in en buiten de school.

Taalrijke speel- en leeromgeving

Drama les in groep 4 van de Bekemaschool in Duivendrecht verzorgt door Liesbeth Bool van St. Taalvorming.Een rijke speel/leeromgeving sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en lokt uit tot spelen, experimenteren, ontdekken en verwonderen. Het is een omgeving die volop kansen creëert waarbij kinderen ervaringen op kunnen doen. Het gaat echter niet alleen om de plek en het materiaal. Hoe taalrijk je de speel/leeromgeving ook inricht, als je er niks mee doet levert het geen taalverrijking op. Taalstimulerend gedrag van volwassenen en taalstimulerende activiteiten met individuele kinderen en in de groep, vormen de sleutel. VVE-programma’s bieden al veel taalactiviteiten, maar een traject van Taalvorming levert daarbij inzicht en werkvormen op om binnen de dagelijkse praktijk taalkansen te zien en te benutten.

Dit begeleidingstraject op maat kan aansluiten op elk VVE-programma waar mee gewerkt wordt. Binnen het traject is veel plek voor leren van elkaar via co-teaching, intervisie en observatie in elkaars groepen. In het kader van de Amsterdamse lerarenbeurs of scholenbeurs kan het programma worden aangepast aan een groep leerkrachten, die graag met en van elkaar willen leren.

Wat levert het op?

Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten leren:

 • taalkansen die zich gedurende de hele dag voordoen, herkennen
 • deze kansen optimaal te benutten
 • gebruik te maken van impulsen van jonge kinderen om taal te leren: hoe kun je die zo goed mogelijk begeleiden zonder ze over te nemen?
 • meespelen’ om zo de taal- en denkontwikkeling van kinderen te stimuleren

Didactiek van teksten schrijven

begrijpend lezenIn de cursus maakt een team of een bouw kennis met onze in de praktijk ontwikkelde didactiek voor het schrijven van verschillende tekstgenres.
Met de nieuwe referentieniveaus voor taal moeten scholen meer aandacht besteden aan het onderwijs in teksten schrijven. In deze cursus besteden we aandacht aan het verbinden van schrijfonderwijs met zaakvakonderwijs. Ook mondelinge taalvaardigheid is daarvan een belangrijk onderdeel.

 

 

In de cursus komen aan de orde:
– Theorie over schrijfprocessen
– Praktische werkvormen om met je groep te schrijven
– Reflectie op de eigen praktijk
– Gezamenlijk nadenken over een leerlijn schrijven

Wat levert het op?

 • Kennis over schrijfprocessen
 • Inzicht in de achterliggende gedachten van de toegepaste didactiek.
 • Mondelinge en schriftelijke werkvormen die het schrijfproces stimuleren en ondersteunen
 • Gezamenlijke afspraken over een leerlijn schrijven binnen de school

Bekijk meer

4CO-teaching

IMG_7572 klein4CO-teaching geeft handen en voeten aan leren in een professionele leergemeenschap.
In samenwerking met Caroline Offerhaus, onderwijskundige van het Centrum voor Nascholing Amsterdam bieden we 4CO-teaching aan. Deze begeleiding is op veel ontwikkelingsvragen van leerkrachten in te zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om spelbegeleiding in de VVE of interactie in groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Bij 4CO-teaching bereid je met elkaar een onderwijsactiviteit voor, voer je ‘m samen uit en bespreek je met elkaar of doelen gehaald zijn. Doelen voor je leerlingen én voor jullie zelf. Met 4CO-teaching gebruik je je eigen én elkaars praktijkervaring, kennis en lef om uit te proberen. Dat levert pareltjes van collectief leren op, waarmee je dát wat werkt borgt in de school, in je teamaanpak. 4CO-teaching verbindt het leren van professionals op alle lagen in de organisatie.

4CO-teaching

4CO-teaching werkt met kleine leerteams van leerkrachten en een coach vanuit de school, aan het vertalen van de doelen van de school in activiteiten met de kinderen, die uitgevoerd worden in laboratoriumachtige co-teachingssessies. Hieruit trekken we met elkaar tijdens reflectiegesprekken, lesoverstijgende conclusies waarmee leerkrachten hun onderwijs verder vorm kunnen gaan geven.

Lees hier een artikel over 4CO-teaching